Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Úspora nákladů na mzdy


Využití státní legislativy v souvislosti s personálním a stabilizačním programem pro zaměstnance.


 

Úspora nákladů na mzdy


Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistné na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění (soukromé životní pojištění) jsou do výše 24 tis. Kč osvobozeny od daně z příjmu a pojistného.
 

Těchto 24 tisíc může jít na penzijní připojištění, nebo na soukromé životní pojištění a nebo je možné tuto částku rozdělit mezi oba produkty.


Pokud zaměstnavatel přispívá více, platby nad 24 tisíc se posoudí jako zdanitelný příjem ze závislé činnosti a z funkčních požitků, který se zahrne do mzdy zaměstnance.

Do daňových nákladů (výdajů) je možné tyto příspěvky zahrnout jen s využitím § 24 zákona o daních z příjmů : „…výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou také výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak“

U soukromého životního pojištění platí, že se musí jednat o pojistné smlouvy, kde výplata pojistného plnění je až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Toto a další podmínky (zaměstnanec, pojistník a pojištěný jsou opět jedna osoba apod.) vyplývají z § 6 ZDP.

 

Příklad na 100 zaměstnanců: 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET