Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Havarijní pojištění


Předmětem pojištění je vozidlo (včetně jeho výbavy), které podléhá registraci vozidel v ČR, je vybaveno platným českým technickým průkazem, je nepoškozeno a splňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích. Pro vozidla, která uvedené podmínky nesplňují, je možné havarijní pojištění sjednat pouze po dohodě. 

Rozsah havarijního pojištění

Pojištění se vztahuje pouze na vozidlo uvedené v pojistné smlouvě, jeho povinnou, případně i doplňkovou (s vozidlem pevně spojenou) výbavu, dodávanou pro daný typ vozidla, je-li zahrnuta do jeho prodejní ceny, nebo i jinou výbavu, jejíž pořízení je schopen pojistník pojistiteli doložit.

 

Pojištění lze sjednat pro případ:

 • havárie, přičemž havárií se rozumí nahodilé náhlé působení vnějších mechanických sil na pojištěné vozidlo (náraz, střet, pád)
 • odcizení, přičemž odcizením se rozumí krádež vozidla jako celku nebo jeho vnější části nebo zmocnění se vozidla, jeho vnitřního vybavení nebo věcí v něm uložených krádeží vloupáním; za odcizení se považuje též loupež
 • živelní události, přičemž živelní událostí se rozumí poškození nebo zničení vozidla nahodilým náhlým působením následujících přírodních fyzikálních sil: vichřice, krupobití, úder blesku, zemětřesení, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, povodeň, záplava nebo požárem, výbuchem, pádem stromu, stožáru, sloupu telefonního nebo elektrického vedení nebo veřejného osvětlení
 • vandalismu, přičemž vandalismem se rozumí poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla prokazatelně úmyslným jednáním třetích osob, poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem

Jak lze havarijní pojištění kombinovat

 • havárie, odcizení, vandalismus, živel, poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • odcizení, vandalismus, živel, poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • HP lze sjednat s následující spoluúčastí: 1 %, min. 1.000 Kč, 5 %, min. 5.000 Kč, 10 %, min. 10.000 Kč


Stanovení  ceny pro výpočet pojistného je dle faktury vystavené prodejcem nových nebo ojetých vozidel v ČR (fakturu o prodeji ojetého vozidla je možné použít při sjednávání pojištění pro vozidlo starší 1 měsíce) nebo ceníku AAD .

Územní platnost pojištění

se vztahuje na pojistné události, které během trvání pojištění nastanou na území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny 
 

Jaké slevy mohu získat u svého havarijního pojištění?

Při výpočtu ceny základního ročního pojistného je započítán: Bonus (sleva na pojistném za kladnou dobu škodného průběhu) / Malus (přirážka k pojistnému za zápornou dobu škodného průběhu). Toto se uplatňuje pro všechny druhy vozidel jak u fyzických osob, podnikatelů, fyzických osob podnikajících a právnických osob. Faktory určujícími cenu jsou také: využívání vozidla ve prospěch držitele průkazu ZTP, mechanické zařízení pevně zabudované do karoserie vozidla bránící neoprávněnému použití vozidla tím, že mechanicky blokuje řazení převodových stupňů, elektronický zabezpečovací systém bezprostředně informujícím prostřednictvím signálu GSM či GPS vlastníka vozidla. Dále lze získat slevu možností převoditelnosti bonusů z povinného ručení. Aktuální nabídka cen se může měnit.
 

Akční ceny havarijního pojištění u nás:
 

Modelový příklad Škoda Octavia r.v. 2008, 81 kW, Olomouc, zabezpečení imobilizérem a alarmem, audio do 30 tis. Kč:

 • Právnická osoba, plátce DPH = 4 397 Kč
   
 • Fyzická osoba = 4 893 Kč

Cena zahrnuje roční pojistné a individuální obchodní slevu.Kdo mi pomůže v případě nehody?

V případě, že je vozidlo po poruše, následkem havárie, živelní události, vandalismu, jeho poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem nebo odcizení jeho části nepojízdné, má oprávněná osoba nárok na využívání asistenčních služeb poskytovaných smluvním partnerem pojistitele. Rozsah asistenčních služeb je zpravidla součástí smlouvy na havarijní pojištění a lze je sjednat i v rozšířené variantě.
 

Vždy je důležité se řídit pojistnými podmínkami daného produktu u zvoleného pojistitele

 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET