Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Asistenční služby


V případě, že je vozidlo po poruše, následkem havárie, živelní události, vandalismu, jeho poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem nebo odcizení jeho části nepojízdné, má oprávněná osoba nárok na využívání asistenčních služeb poskytovaných smluvním partnerem pojistitele. Rozsah asistenčních služeb je zpravidla součástí smlouvy o povinném ručení a lze je sjednat i v rozšířené variantě.


Jaké jsou možnosti a rozsah pojištění asistenčních služeb?

 • příjezd a odjezd asistenční služby
 • opravu vozidla na místě poruchy s výjimkou náhradních dílů, které si hradí oprávněná osoba sama
 • úhradu výloh za vyproštění a za manipulaci s vozidlem
 • odtah vozidla do nejbližší opravny schopné vozidlo opravit nebo odtah vozidla do jiného místa dle smluvních podmínek
 • úhradu opravy nepojízdného vozidla mimo území ČR za podmínky, že stejně vysoká částka (nebo její ekvivalent v Kč) bude předem složena na účet smluvního poskytovatele v ČR
 • zorganizování a úhradu nákladů telefonického tlumočení nezbytných prvotních jednání posádky vozidla s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky nehody v souvislosti s účastí vozidla na dopravní nehodě, jeho poškozením nebo odcizením
 • zorganizování náhradního řidiče v případě úrazu či hospitalizace řidiče vozidla, ztráty nebo zničení jeho dioptrických brýlí, kontaktních čoček, či jiných zdravotních pomůcek nezbytných pro bezpečné řízení vozidla
 • zorganizování otevření vozidla v případě zabouchnutí klíčů od vozidla ve vozidle (pokud je to technicky možné a oprávněnou osobou akceptovatelné) nebo odtahu vozidla do servisu, pokud vozidlo zůstane z důvodu odcizení, ztráty nebo poškození klíčů nebo z důvodu poškození zámků nepojízdné
 • zorganizování dopravy posádky nepojízdného vozidla do požadovaného cíle nebo jejího ubytování
 

Rozšířené možnosti v nadstandardní variantě

 • úhradu pobytu v hotelu ve sjednaném limitu Kč za noc a osobu, a to po dobu nejvýše dvou nocí anebo dopravu do místa jejího bydliště nebo jiného místa, ale pouze do výše nákladů, které by byly vynaloženy smluvním partnerem za její návrat do místa jejího bydliště
 • úhradu úschovy nepojízdného vozidla ve sjednaném limitu Kč na den po dobu maximálně dvou pracovních dnů
 • úhradu nákladů na zapůjčení náhradního vozidla a přeložení nákladu na náhradní vozidlo pro jeho jízdu do místa určeného oprávněnou osobou ve sjednaném limitu Kč v případě, že vozidlo o celkové hmotnosti nad 3 500 kg zůstane mimo území ČR nepojízdné a nepodaří se jej zprovoznit do 2 dnů od vyžádání asistenční služby
   

Konkrétní rozsah a podmínky asistenčních služeb se liší podle smluvních partnerů pojistitelů a řídí se pojistnými podmínkami.


Rozsah asistenčních služeb je vždy nedílnou součástí pojistné smlouvy povinné ručení nebo havarijního pojištění.

 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET