Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Výklad vybraných pojmů


Pojistná hodnota věci 

může být vyjádřena jako:

nová cena, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění na novou cenu),
časová cena, tj. cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení věci, k němuž došlo opravou, modernizací nebo jiným způsobem (pojištění na časovou cenu)
obvyklá cena – tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném místě a v daném čase (pojištění na obvyklou cenu).
 

Pojistná částka

je horní hranicí plnění pojišťovny. Pojišťuje-li se jednotlivá věc, má pojistná částka odpovídat pojistné hodnotě pojišťované věci v době uzavření pojistné smlouvy. Pojišťuje-li se soubor věcí, má pojistná částka odpovídat součtu pojistných hodnot jednotlivých věcí tvořících soubor.
 

Pojistné plnění

je pojišťovna oprávněné osobě povinna poskytnout, jestliže dojde k pojistné události. Jeho výše se určuje na základě zásad stanovených právními předpisy a pojistnými podmínkami.
 

Cennosti

  • peníze, tj. platné tuzemské a zahraniční bankovky, státovky a mince
  • drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené
  • vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné drobné dokumenty, cenné papíry a ceniny (např. kolky, jízdenky a kupony MHD)
     
 

Věci zvláštní hodnoty

  • věci umělecké hodnoty
  • věci historické hodnoty
  • starožitnosti
  • sbírky


Stavební součásti

zahrnují příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu.
Jde např. o ohřívače vody, vodovodní baterie, vestavěný nábytek, kuchyňskou linku včetně vestavěných spotřebičů, etážové topení, vyzděné bytové jádro, příčky, obklady stěn a stropů, lepené koberce a jiné podlahové krytiny pevně spojené s podlahou, malby stěn, tapety.

Spoluúčast

je dohodnutá peněžní částka (vyjádřená v Kč, resp. v %), kterou se oprávněná osoba podílí na pojistné události. Spoluúčast se odečte od pojistného plnění. Při škodě do spoluúčasti se pojistné plnění neposkytuje.

Indexace

je nástroj k eliminaci podpojištění – jde o zpětné zohledňování inflačního vývoje. Odmítne-li klient indexaci, vystavuje se riziku možného podpojištění. Podpojištění vzniká při nedostatečné výši pojistné částky; v případě vzniku pojistné události znamená nižší pojistné plnění.
 
InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET