Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Pojištění odpovědnosti


Pojištění odpovědnosti za škodu je občany často podceňováno a opomíjeno. Přitom pouhé drobné opomenutí, momentální indispozice nebo jeden chybný krok může učinit ze života drama pro škodu, kterou člověk způsobil neúmyslně, leč nese za ni plnou odpovědnost ...Služby pojišťoven těmto složitým problémům pomáhají předcházet. Pro většinu životních situací přinášejí jistotu v podobě nabídky pojištění odpovědnosti za škodu.

 

Co je podstatou pojištění odpovědnosti za škodu?

Předmětem pojištění odpovědnosti za škodu není věc ani osoba, nýbrž právní vztah (odpovědnost za škodu), který vzniká podle zákona jako důsledek jednání (konání či opomenutí), popřípadě právního postavení (vztahu) pojištěného.
Pojišťovna klientovi poskytne pomoc v situacích, kdy se na něj obrátí poškozená osoba s požadavkem náhrady vzniklé škody.
Pojištění odpovědnosti za škodu sleduje majetkové zájmy klienta - pojištěného, neboť mu pomáhá splnit jeho závazky k náhradě škody. K významu tohoto pojištění je třeba přičíst i úhradu nákladů právní ochrany, sledující společný zájem klienta a pojistitele na využití všech právních možností obrany proti uplatněnému nároku na náhradu škody. V jejím rámci pojistitel uhradí náklady řízení o náhradě škody, obhajoby pojištěného v trestním řízení a jeho případného zastupování v občanskoprávním řízení. 

Velmi podstatnou okolností dále je, že se toto pojištění automaticky vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

 

Za co poskytne pojišťovna náhradu v případě vzniku pojistné události?
 

 • škodu vzniklou na zdraví
 • škodu vzniklou na věci
 • jinou majetkovou (finanční) škodu vyplývající ze škody na zdraví nebo věci, a to až do výše sjednaného limitu pojistného plnění
   


Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě je nabízeno doplňkově k pojištění domácnosti. Vzhledem k rozsahu nabízené ochrany (a v neposlední řadě i velmi příznivé výši pojistného) by sjednání tohoto druhu pojištění mělo být samozřejmou součástí každé pojistné smlouvy.
Protože prakticky není možno pozitivně vymezit celou škálu životních situací, na které se toto pojištění vztahuje, je jeho obsah definován vždy pojistnými podmínkami.
Pojištěnými jsou automaticky všichni členové pojištěné domácnosti.

Pojištění se dále vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu:

 • způsobenou psem,
 • z vlastnictví nebo opatrování jiných domácích zvířat
   
Obecně řečeno, pojištění se vztahuje na škody, jež pojištěný způsobí při rozmanitých činnostech v běžném občanském životě - např. v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení (vytopení bytu sousedů způsobené vodou vytékající z automatické pračky), při běžných činnostech (požár vzniklý od „zapomenuté“ žehličky či z neopatrné dětské hry, dopravní nehoda zaviněná chodcem či cyklistou, a pod).
 
 

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti je nabízeno doplňkově k pojištění nemovitého majetku (tato odpovědnost je vyloučena z pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě).
 
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě, jež vyplývá z jeho vztahu k nemovitosti specifikované v pojistné smlouvě – tzn. budovám, stavbám a pozemkům (např. škoda způsobená pádem stavební součásti z budovy či pádem stromu rostoucího na pozemku pojištěného, úraz chodce na nedokonale ošetřeném chodníku apod.).
 

Pojištění se dále vztahuje na:

 • odpovědnost pojištěného jako stavebníka,
 • odpovědnost občana vypomáhajícího pojištěnému při stavebních činnostech (netýká se prací realizovaných dodavatelsky)
 • občanskoprávní odpovědnost osob pověřených čištěním a údržbou chodníků a prostranství patřících k pojištěné nemovitosti.
   
Vždy je důležité se řídit pojistnými podmínkami daného produktu u zvoleného pojistitele.
 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET