Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Pojištění domácnosti


Obrazně si představme, že uchopíme byt a zatřeseme s ním. Vše, co z něj vypadne, jsou movité věci – předmět pojištění domácnosti. Jde např. o nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, pračku, chladničku a další elektrospotřebiče, nádobí, lůžkoviny, elektronické a optické přístroje, obrazy, cennosti, jízdní kola a další sportovní vybavení, obuv, oblečení, knihy, CD a jiné nosiče informací, nářadí, zásoby potravin, zvířata …. týká se i příslušenství a stavebních součástí přiléhajících k vnitřním prostorám bytu.
 
 

Co je pojištění domácnosti?

Jde o základní druh pojištění majetku občanů. Mít sjednané kvalitní pojištění domácnosti nelze určitě považovat za zbytečný přepych - vzhledem k velmi reálným nebezpečím jde spíše o nezbytnost.
Obecně zažitý název tohoto pojištění vystihuje na čí majetek, resp. i odpovědnost za škodu, se pojištění vztahuje. Domácnost totiž tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby ve smyslu ustanovení § 115 občanského zákoníku (může přitom jít o rodinu, jednotlivce, druha a družku, apod.)
 

Co je podstatou tohoto pojištění?

Produkt je určen k ochraně věcí, které tvoří soubor zařízení domácnosti a které slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Jeho podstatou je, že pojišťovna klientovi poskytne pomoc v situacích, kdy na pojištěných věcech vznikne škoda v důsledku živelní události, krádeže, loupeže nebo projevu vandalismu.
 
Velmi podstatnou skutečností je, že v rámci každého pojištění domácnosti jsou stanoveny vnitřní limity, které omezují plnění pojišťovny za vybrané skupiny rizikových věcí a za pojistné události, při nichž škoda vznikne mimo byt.
 
Značnou výhodu dnes představuje i možnost samostatného připojištění příslušenství a stavebních součástí přiléhajících k vnitřním prostorám bytu (jde např. o vestavěný nábytek, kuchyňskou linku včetně vestavěných spotřebičů, vyzděné bytové jádro, obklady, podlahové krytiny pevně spojené s podlahou, malby, tapety apod.).
 

Systém slev umožňuje vyhodnotit individuální okolnosti obchodního případu (skutečný způsob zabezpečení bytu, jiné pojištění sjednané u nás, apod.).

 

Nadstandardní obchodní prvky

věci sloužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání mohou být automaticky zahrnuty do pojištění
náklady na náhradní ubytování
možnost dalších připojištění (přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, unik vody z akvária, poškození nebo zničení osazených skel jakoukoli nahodilou událostí)

 

Místní platnost pojištění 

  • byt
  • nebytový prostor
  • společný nebytový prostor (pouze na vyjmenované věci a rizika)
 
Pojištění se dále vztahuje i na pojistné události (včetně krádeže !) vzniklé jinde než v místě pojištění (na území celé České republiky)
 

Čemu je třeba věnovat pozornost při sjednávání pojištění?

Pojištění domácnosti je specifické a problematické tím, že předmětem pojištění je soubor velkého množství věcí, který se navíc v průběhu doby pojištění neustále mění (věci jsou dokupovány, obměňovány, vyřazovány,…).
 

Hlavní pozornost je proto třeba věnovat správnému ohodnocení souboru pojištěných věcí - stanovit odpovídající výši pojistné částky.

 
Je velmi důležité zvolit moderní pojištění domácnosti na novou cenu, což se musí přirozeně projevit i ve výši pojistné částky. Znamená to, že v případě vzniku škody na nábytku, stavebních součástech a všech zánovnějších věcech klient obdrží od pojišťovny plnění v aktuálních nových cenách – aby si mohl pořídit nové věci stejného druhu a kvality. Mnozí lidé, především ti, kteří své domácnosti vybavovali v dřívějších dobách, mají stále mylný sklon uvažovat nikoli v aktuálních nových, ale výhradně v časových (resp. bazarových) cenách věcí.
 
Pojistná částka by měla být stanovena tak, aby pojištěnému zabezpečovala plnou pojistnou ochranu - tzn. ve výši nejvyšší možné majetkové újmy, kdy v důsledku fatální pojistné události nezůstane z pojištěného majetku prakticky vůbec nic (jde především o nebezpečí požáru, výbuchu plynu, povodně, …). Bylo by proto velkou chybou uvažovat pouze o případné škodě vzniklé odcizením hodnotných věcí. 
 

Pojištění lze zvolit tak, aby se vztahovalo i na pojistné události (včetně krádeže!) vzniklé jinde než v místě pojištění (na území celé České republiky).

 
Vždy je důležité se řídit pojistnými podmínkami daného produktu u zvoleného pojistitele. 

 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET