Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Pojištění budov


Obrazně si představme, že uchopíme budovu a zatřeseme s ní. Vše, co z ní vypadne, jsou movité věci - těch se pojištění budov netýká (výjimku tvoří pouze stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné budovy a dočasné objekty zařízení staveniště). Předmětem pojištění jsou zde budovy a stavbyvčetně všech stavebních součástí, příslušenství a přípojek (tzn. do pojištění vstupuje vše, co je k budově či stavbě připojeno - ať již odmontovatelně či pevně zabudováno).

 
 

Co je pojištění budov?

Pojištění nemovitého majetku patří mezi nejrozšířenější druhy pojištění občanů.
Už jenom řada ničivých živelních kalamit z posledních let, jež opakovaně postihly území našeho státu, by měla být pro každého uvážlivého vlastníka srozumitelným důvodem
k tomu, aby považoval kvalitní pojištění své nemovitosti za naprostou nutnost (nebezpečí vichřic, krupobití, tíhy sněhu či námrazy, přívalových atmosférických srážek, povodní, záplav…)
 
Na každé budově mohou přes veškerou obezřetnost a péči vzniknout fatální škody i působením řady jiných nebezpečí – např. požárem, výbuchem plynu, úderem blesku, závadou na vodovodním či vytápěcím systému, sesuvem půdy, atp.
 
 

Co je podstatou tohoto pojištění?

Produkty jsou určeny k ochraně budov a staveb, včetně stavebních součástí, příslušenství a přípojek - prakticky vše, co je k pojištěné budově či stavbě připojeno (zabudováno, přimontováno, přilepeno apod.) se automaticky stává předmětem pojištění.
 
Jejich podstatou je, že pojišťovna klientovi poskytne pomoc v situacích, kdy na pojištěných věcech vznikne škoda v důsledku živelní události, krádeže, loupeže nebo projevu vandalismu.
 

Pojištění budov a staveb

 • Pojištění rodinného domu
 • Pojištění bytového domu
 • Pojištění rekreační budovy
 

Ostatní objekty se pojišťují bez potřeby jejich bližší specifikace v pojistné smlouvě.   Výši limitu pojistného plnění za tuto skupinu věcí si může klient zvolit přesně podle svých skutečných potřeb.

 • Pojistit lze nejen budovy a stavby stojící na pozemku náležejícím k hlavní budově, ale i další budovy stojící mimo tento pozemek, které plní doplňkovou funkci k hlavní budově. 
 • Sjednává-li se pojištění hlavní budovy ve výstavbě (uplatňuje se vždy sleva), podstatné je, že pojištění nezaniká kolaudací budovy, resp. začátkem jejího užívání, ale může trvat dále za nezměněných podmínek; včetně poskytnuté slevy. 
 • Pokud je pojištění sjednáno s indexací, riziko možného podpojištění budovy je vyloučeno (jde o riziko snížení pojistného plnění, je-li pojistná částka budovy sjednána v nedostatečné výši).
   
 
 

Nadstandardní prvky pojistné ochrany

 • automatické zahrnutí pojištění elektromotorů,
 • vyšší limity plnění za movité věci,
 • automatické zahrnutí stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb sloužících k podnikatelské činnosti (zaveden limit plnění),
 • náklady na úklid a úpravu
 • pojištění skel prakticky proti všem rizikům (plnění i za škodu na skle, která vznikla vandalským jednáním nezjištěného pachatele, nárazem okenního křídla v průvanu apod. )
   
 
Varianty pojištění jsou přitom nastaveny tak, aby bylo minimalizováno riziko, že klienta v budoucnu zaskočí škoda, které se sjednaný rozsah pojistné ochrany netýká. Řešení umožňuje klientovi sjednat pojištění podle individuálních potřeb, což vede k optimálnímu pokrytí nebezpečí. Příznivé okolnosti obchodního případu lze navíc zohlednit prostřednictvím zajímavého systému slev.
 
 

Čemu je třeba věnovat pozornost při pojišťování budov a staveb?

U budov v dobrém technickém stavu je obecně preferováno pojištění na novou cenu, které je pro klienta podstatně výhodnější. Hlavní přednost spočívá v definici pojistného plnění.
 
V případě vzniku pojistné události se neodečítá částka odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení věci z doby před pojistnou událostí (tzv. amortizace) – tzn. klient obdrží plnění v aktuálních nových cenách stavebních prací a materiálu.
 
 
Vždy je důležité se řídit pojistnými podmínkami daného produktu u zvoleného pojistitele.


Mám zájem o nezávaznou konzultaci a poradenství?

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET