Aktivní, šťastní, bezstarostní...
                    ... s námi ANO


NEZÁVISLÉ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB
Výpis z veřejného rejstříku


Datum vzniku a zápisu: 2. června 2009 Spisová značka: C 91317 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: HC FIN SERVIS GROUP s.r.o. Sídlo: Masarykovo nám. 49, 798 52 Konice Identifikační číslo: 28701470 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Statutární orgán: jednatel: JANA CAHOVÁ, dat. nar. 24. ledna 1968 č.p. 101, 468 11 Janov nad Nisou Den vzniku funkce: 2. června 2009 jednatel: ROBERT HANÁK, dat. nar. 9. srpna 1969 Runářov 149, 798 52 Konice Den vzniku funkce: 15. června 2009 Způsob jednání: Způsob jednání za společnost: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně Společníci: Společník: ROBERT HANÁK, dat. nar. 9. srpna 1969 Runářov 149, 798 52 Konice Podíl: Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 50 000,- Kč Obchodní podíl: 25% Druh podílu: základní Společník: JANA CAHOVÁ, dat. nar. 24. ledna 1968 č.p. 101, 468 11 Janov nad Nisou Podíl: Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 000,- Kč Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Společník: MARLEN HANÁKOVÁ, dat. nar. 16. ledna 1970 Runářov 149, 798 52 Konice Podíl: Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 50 000,- Kč Obchodní podíl: 25% Druh podílu: základní

AML, FATCA, CRS


CERTIFIKÁT Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00, Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433 IČ 63998530 potvrzuje, že Robert Hanák 8880777000 byl/a formou e-learningu proškolen/a k problematice AML (Anti-Money Laundering) a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) a CRS (Common Reporting Standard) a úspěšně absolvoval/a závěrečný test. 25. 8. 2018 Platnost certifikátu je 12 měsíců od data absolvování závěrečného testu.

Informace ke zpracování osobních údajů


1/9 Informace o zpracování osobních údajů pro potenciální zákazníky a zákazníky HC FIN SERVIS GROUP, s.r.o. 1. ÚVOD Rádi bychom Vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto Vám níže přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme. Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým zákonem o zpracování osobních údajů. Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující základní zásady: · Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem · Vaše osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný · zpracováváme pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány · zpracováváme pouze Vaše přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje · Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou zpracovávány · Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením 2. SPRÁVCE / ZPRACOVATEL VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem Vašich osobních údajů je HC FIN SERVIS GROUP s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 49, 798 52 Konice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C 91317 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“). Správce nese odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů a vůči Správci se můžete dovolávat většiny svých práv uvedených v bodě 9. níže. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a která dohlíží nad řádným zpracováním Vašich osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatňování Vašich práv se můžete na Správce obrátit jedním z následujících způsobů: · osobně v sídle Správce na adrese Masarykovo nám. 49, 798 52 Konice · dopisem doručeným Správci na adresu Masarykovo nám. 49, 798 52 Konice · emailem zaslaným na emailovou adresu office@hcfinservis.cz · telefonicky na telefonním čísle 775 775 705 · zprávou doručenou do datové schránky Správce s identifikátorem datové schránky cijx9y V určitých případech je Společnost pouze zpracovatelem Vašich osobních údajů. Jedná se o případy, kdy správcem osobních údajů (tzn. subjektem, který určil účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů) je společnost jiná (např. jiná finanční instituce), která Společnost pověřila zpracováním Vašich osobních údajů (případně pouze určitou operací zpracování). V takovém případě Společnost postupuje 2/9 při zpracování Vašich osobních údajů podle pokynů správce osobních údajů a nenese za zpracování Vašich osobních údajů odpovědnost. Tuto odpovědnost vždy nese správce osobních údajů. Společnost i jako zpracovatel osobních údajů samozřejmě dodržuje Nařízení GDPR a výše uvedené zásady, nicméně odpovědi na níže položené otázky (nadpisy bodů 3. až 9.) by měl v tomto případě poskytnout daný správce osobních údajů, a i vůči tomuto správci osobních údajů je potřeba případně uplatňovat práva uvedená v bodě 9. níže. Následující body se tedy vztahují na situace, kdy je Společnost správcem Vašich osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů pro potenciální zákazníky a zákazníky HC FIN SERVIS GROUP, s.r.o. 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A OD JAKÝCH OSOB ZPRACOVÁVÁME? Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nutně potřebujeme, abychom byli schopni dodržet naše právní povinnosti, řádně plnili naše smluvní závazky a chránili naše oprávněné zájmy. Z těchto důvodů zpracováváme osobní údaje následujících osob: · naši zákazníci fyzické osoby včetně potenciálních a jejich zástupci, · pracovníci a zástupci našich zákazníků právnických osob včetně potenciálních, · skuteční majitelé našich zákazníků právnických osob, · naši dodavatelé fyzické osoby, případně jejich pracovníci, · pracovníci a zástupci našich dodavatelů právnických osob, · pracovníci a zástupci s námi spolupracujících finančních institucí (např. obchodníků s cennými papíry, investičních společností, penzijních společností, pojišťoven, poskytovatelů spotřebitelského úvěru), · naši zaměstnanci, · naši obchodní zástupci fyzické soby (např. vázaní zástupci, podřízení pojišťovací zprostředkovatelé) včetně potenciálních, případně jejich pracovníci, · pracovníci a zástupci našich obchodních zástupců právnických osob včetně potenciálních, · naši tipaři včetně potenciálních, · členové našich orgánů včetně potenciálních. Ať patříte do kterékoliv ze skupin osob uvedených výše, vždy zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém je nutně potřebujeme pro daný účel zpracování. Ve většině případů se jedná pouze o Vaše adresní a identifikační údaje a kontaktní údaje. V případě zákazníků se jedná i o další údaje, jejichž získávání a shromažďování nám ukládají příslušné právní předpisy nebo které získáme v souvislosti s poskytováním služeb. Podobně je tomu i u osobních údajů zaměstnanců, obchodních zástupců, tipařů a členů našich orgánů. V případě osobních údajů uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje uvedené v životopise a motivačním dopise. Ve výjimečných případech zpracováváme i zvláštní kategorie Vašich osobních údajů. 4. K JAKÝM ÚČELŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME? Účely zpracování Vašich osobních údajů určujeme zejména vzhledem k charakteru smluvního nebo jiného vztahu s Vámi nebo vzhledem k poskytovaným službám. Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je tak zejména: · tvorba databáze našich potenciálních zákazníků, 3/9 · přímý marketing, · poskytování finančních služeb, · plnění našich povinností spojených s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, · zhodnocení, zda může či nemůže být zákazníkovi poskytnuta další služba, · doporučení vhodného pojištění, · zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností. V případě dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí je účelem zpracování osobních údajů zejména zpracování komunikace a fakturace. Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme za účelem: · naplnění pracovněprávního vztahu, · zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností, · Osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, · plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci. Osobní údaje našich obchodních zástupců a tipařů zpracováváme za účelem: · plnění našich povinností jako zastoupeného vůči našim obchodním zástupcům a tipařům, · za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci, · zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností, · Osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta. Osobní údaje členů našich orgánů zpracováváme za účelem plnění našich povinností jako korporace a zápisu do obchodního rejstříku, za účelem zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností, za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci. Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem: · plnění archivační povinnosti, · kontroly dodržování právních předpisů při naší činnosti, · obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám. 5. NA ZÁKLADĚ, JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu). Pokud by tomu tak nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zásadou zákonnosti jako jedné z nejdůležitějších zásad Nařízení GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě následujících právních titulů: · plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje – v případě zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a jejich zástupců, skutečných majitelů našich zákazníků, obchodních zástupců a jejich pracovníků, tipařů, členů našich orgánů a některých dodavatelů a jejich pracovníků – jedná se např. o následující právní předpisy: · zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, · zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, · zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, · zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 4/9 · zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, · zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, · zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, · zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, · zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), · zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, · zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, · zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, · zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, · zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, · zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí předpisy k těmto zákonům · splnění smlouvy uzavřené s Vámi (Vaším zaměstnavatelem) – v případě zpracování osobních údajů našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních zástupců, tipařů, členů našich orgánů, našich dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí; · udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů · pokud bychom Vám rádi doporučili vhodné pojištění a přitom potřebovali zpracovat údaje o Vašem zdravotním stavu, · existence našeho oprávněného zájmu – o tento právní důvod opíráme zpracování Vašich osobních údajů · jen v případech, kdy před našimi zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů – jedná se tak např.: · zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání nebo potenciálních obchodních zástupců či tipařů pro účely výběrového řízení, · zpracování Vašich osobních údajů za účelem zapojení externího subjektu do naší kontrolní činnosti, · zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, našich obchodních zástupců a členů našich orgánů za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci, · zpracování osobních údajů zákazníků a potenciálních zákazníků za účelem tvorby databáze, nabízení služeb (přímý marketing), · zpracování Vašich osobních údajů za účelem případné obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám. 6. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME? Vaše osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. V případě, že nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní předpis, stanoví i dobu, po kterou tak máme konat. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou s Vámi, je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas 5/9 udělen, a samozřejmě jen do okamžiku odvolání souhlasu. V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá. 7. OD KOHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME? Vaše osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás nebo v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem. Máte tak pod kontrolou, jaké osobní údaje nám poskytnete a jaké ne. Některé Vaše osobní údaje ale potřebuje, abychom byli schopni dodržet příslušný právní předpis nebo abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu. Vždy Vás upozorníme, jaké osobní údaje máte povinnost nám poskytnout a jaké by neposkytnutí těchto údajů mohlo mít důsledky. Některé Vaše osobní údaje můžeme získat i z veřejných zdrojů, např. z některého z veřejných rejstříků. V určitých případech získáváme Vaše osobní údaje i od jiných správců, o tom jsme ale povinni Vás informovat. 8. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME? Vaše osobní údaje mají k dispozici naši zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci. K předání Vašich osobních údajů mimo naši společnost dochází jen v nutných, zejména následujících, případech: · předání Vašich osobních údajů nám ukládá právní předpis (jedná se hlavně o předání Vašich osobních údajů státním orgánům nebo úřadům) · předání Vašich osobních údajů je nutné pro splnění naší povinnosti stanovené smlouvu uzavřenou s Vámi (např. předání Vašich osobních údajů našemu obchodnímu zástupci nebo spolupracující finanční instituci) · Vaše osobní údaje předáváme našemu zpracovateli – k tomuto předání dochází v situacích, kdy určitou činnost, při které dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, nejsme schopni vykonávat sami (nebo je to pro nás nevýhodné) a jejím výkonem jsme tak pověřili jinou osobu; tato osoba je z pohledu Nařízení GDPR naším zpracovatelem; ověřili jsme si o ní, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby jí prováděné zpracování Vašich osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv; s tímto zpracovatelem je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která stanoví předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii subjektů údajů, naše povinnosti a práva; tento zpracovatel má také některé povinnosti stanovené přímo Nařízením GDPR; odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů máme ale vždy my (ne zpracovatel). Nikdy nepředáváme Vaše osobní údaje do třetí země (tzn. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) ani mezinárodním organizacím. 9. JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA? V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte řadu práv, která jsou níže podrobně vysvětlena. Na úvod je ale potřeba uvést pár obecných informací vztahující se k uplatňování Vašich práv. Máme povinnost usnadňovat Vám výkon Vašich práv, proto je možné nás kontaktovat v této souvislosti různými způsoby (osobně, dopisem, emailem, telefonicky, prostřednictvím datové schránky). Kontaktní údaje pro všechny tyto způsoby naleznete výše v bodě 2. Vzhledem k tomu, že je naší povinností ověřit Vaši totožnost při prověřování Vaší žádosti, jsou některé způsoby uplatňování Vašich práv vhodnější než jiné. Ideální způsoby uplatňování Vašich práv, které ušetří čas Vám i nám, jsou následující: · zaslání dopisu na adresu našeho sídla 6/9 · zaslání emailu na naší emailovou adresu · zaslání datové zprávy do naší datové schránky · osobně na předem dohodnuté schůzce Abychom byli schopni rychle a řádně Vaši žádost vyřídit, je potřeba, aby z žádosti jasně vyplývalo následující: · kdo žádost podává (jméno a příjmení žadatele, jeho datum narození a adresa) · jaké právo žádostí uplatňujete (stačí popsat slovy, případně odkazem na příslušný článek Nařízení GDPR) · čeho se žádostí domáháte a případně proč (blíže vysvětleno níže u jednotlivých práv) · jakým způsobem si přejete zaslat odpověď (dopisem, emailem, telefonicky, do datové schránky) · Vaše kontaktní údaje (telefon, email) pro naše případné doplňující dotazy Naší povinností je vyřídit Vaše žádosti bezplatně, nicméně pokud by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože by se opakovaly, máme právo po Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, anebo máme právo odmítnout Vaší žádosti vyhovět. Na Vaši žádost odpovíme vždy nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení. A nyní jednotlivá práva. Právo na přístup k osobním údajům Máte právo po nás chtít potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a přehled těchto údajů od nás získat. Dále máte právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů získat od nás následující informace: · účely zpracování Vašich osobních údajů · kategorie Vašich dotčených osobních údajů · příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny · plánovaná doba uložení Vašich osobních údajů · existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, práva na omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti jejich zpracování · právo podat stížnost u dozorového úřadu · veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud bychom Vaše osobní údaje nezískali přímo od Vás V případě, že to nebude z Vaší žádosti jasně vyplývat, můžeme Vás požádat o upřesnění, jakých přesně Vašich osobních údajů se Vaše žádost týká. Pokud si budete přát také kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme, máte na to právo a první takové poskytnutí je bezplatné. Za další kopie můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Právo na opravu osobních údajů Máte právo po nás chtít opravit Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou nesprávné nebo nepřesné. Stačí nám dát vědět, jaké údaje a jak máme opravit. Učiníme tak bez zbytečného odkladu. Také máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou neúplné, doplnili dle Vašeho pokynu. Toto Vaše přání splníme, pokud doplňované osobní údaje 7/9 skutečně potřebujeme pro účely daného zpracování. V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) Právo požadovat po nás vymazání Vašich osobních údajů máte v následujících případech: · jste toho názoru, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovali · odvolali jste souhlas se zpracováním osobních údajů, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovávali, a jste toho názoru, že již nemáme žádný další právní důvod pro jejich zpracování · vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů a jste toho názoru, že již nemáme žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování · vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu · jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně · jste toho názoru, že se na nás vztahuje povinnost Vaše osobní údaje vymazat stanovená právem Evropské unie nebo právem členského státu Evropské unie · jste dítětem mladším stanoveného věku a Vaše osobní údaje byly shromážděny s Vaším souhlasem v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, na základě jakého z výše uvedených případů požadujete vymazání Vašich osobních údajů a také jaké přesně Vaše osobní údaje požadujete vymazat. Vaše žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět. V případě, že Vaši žádost shledáme důvodnou a zpracování Vašich osobních údajů nebude nezbytné: · pro výkon práva na svobodu projevu a informace, · pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, · z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, · pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, · pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, tak bez zbytečného odkladu Vámi požadované osobní údaje vymažeme. V případě, že jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a následně je v rámci Vámi uplatňovaného práva na výmaz vymazali, jsme také povinni s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, včetně technických opatření, zajistit informování správců, kteří tyto Vaše osobní údaje zpracovávají, že i po nich požadujete, aby vymazali veškeré odkazy na tyto Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace. V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované výmazy Vašich osobních údajů. 8/9 Právo na omezení zpracování Omezením zpracování osobních údajů se rozumí jejich označení a ukončení veškerého jejich zpracování s výjimkou uložení. Jinými slovy osobní údaje, jejichž zpracování je omezeno, si správce i nadále ponechává (tzn. nemůže je vymazat), ale není oprávněn takové osobní údaje jakkoliv používat. Právo požadovat po nás omezení zpracování Vašich osobních údajů máte v následujících případech: · popíráte přesnost Vašich osobních údajů · jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale místo výmazu Vašich osobních údajů požadujete jen omezení jejich použití · my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování (měli bychom je tudíž vymazat), ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků · vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, o které zatím nebylo z naší strany rozhodnuto. Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, na základě jakého z výše uvedených případů požadujete omezení zpracování Vašich osobních údajů a také zpracování jakých přesně Vašich osobních údajů požadujete omezit. Vaše žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět. V případě, že Vaši žádost shledáme důvodnou, tak bez zbytečného odkladu omezíme zpracování Vámi požadovaných osobních údajů. Během trvání tohoto omezení jsme oprávněni tyto Vaše osobní údaje zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie. Pokud odpadnou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, tak Vás na to upozorníme a poté omezení zpracování zrušíme. V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované omezení zpracování Vašich osobních údajů. Právo na přenositelnost údajů V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu nebo na základě smlouvy uzavřené s Vámi, a toto zpracování provádíme automatizovaně (tzn. ne manuálně), máte právo po nás požadovat, abychom Vám předali (případně umožnili stáhnout) Vaše osobní údaje, které jste nám sám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně i požadovat, abychom tyto osobní údaje poskytli přímo jinému správci. Vašemu přání, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, vyhovíme pouze v případě, že to bude technicky možné. Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, k jakým Vašim osobním údajům se tato žádost vztahuje, a zda si přejete, abychom předali dané osobní údaje pouze Vám či přímo jinému správci a jakým způsobem bychom to měli učinit. Bez těchto informací nelze Vaší žádosti vyhovět. Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Pokud by toto hrozilo, musíme Vaši žádost odmítnout nebo jí nevyhovět zcela. Právo vznést námitku V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoliv proti tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti musí být jasně uvedeno, k jakým Vašim osobním údajům se námitka vztahuje a proti jakému zpracování je námitka vznášena. Vaše žádost by také měla být přiměřeně odůvodněna. Po obdržení Vaší žádosti je naší povinností dále Vaše osobní údaje nezpracovávat, anebo 9/9 Vám prokázat, že existují závažné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv proti tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti musí být jasně uvedeno, že se námitka vznáší proti zpracování pro účely přímého marketingu a k jakým Vašim osobním údajům se vztahuje. Po obdržení Vaší žádosti je naší povinností dále Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nezpracovávat. Další práva Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo s výjimkou případů, kdy by toto rozhodnutí · bylo nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi uzavřené · bylo povoleno právem Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů · bylo založeno na Vašem výslovném souhlasu V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

Reklamace


REKLAMAČNÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost HC FIN SERVIS GROUP s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 49, 798 52 Konice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C 91317 (dále jen „Společnost“ nebo „Zprostředkovatel“) poskytuje finanční služby jako investiční zprostředkovatel ve smyslu ust. § 29 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“), pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu ust. § 4 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPZ“) a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSÚ“). 1.2 Společnost je povinna poskytovat finanční služby s odbornou péčí za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech. 2. Předmět reklamačního řádu 2.1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti. 2.2. Pro účely reklamačního řádu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (zejm. investiční služba, pojištění, doplňkové penzijní spoření, spotřebitelský úvěr). 2.3. Pro účely reklamačního řádu se potenciálním zákazníkem rozumí osoba, které jsou nabízeny finanční služby specifikované v článku 2.2. 2.4. Pro účely reklamačního řádu se zákazník a potenciální zákazník budou dále v textu, pokud je to vhodné, společně označovat jako „Zákazník“. 3. Pojem reklamace a stížnosti 3.1. Reklamací se rozumí podání Zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, případně nápravu vzniklého stavu. 3.2. Stížností se rozumí podání Zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání pracovníků Společnosti nebo jiných osob, prostřednictvím kterých Společnost vykonává svoji činnost (např. vázaní zástupci, podřízení pojišťovací zprostředkovatelé). II. PODÁNÍ REKLAMACE / STÍŽNOSTI 4. Oprávněná osoba 4.1. Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník. 4.2. Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Zprostředkovatele. 4.3. Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za Zákazníka. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za Zákazníka. 5. Forma a náležitosti reklamace/stížnosti 5.1. Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu. 5.2. Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje: a) označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost; 2/3 b) identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob; c) předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána; d) čeho se Zákazník domáhá; e) datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob. 5.3. Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl. 5.4. Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání se zástupcem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam zástupcem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2. III. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE 6. Přijetí reklamace/stížnosti 6.1. Společnost má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5. 6.2. V případě, že Společnost zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně osobu, která reklamaci nebo stížnost podala, k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje Společnost podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. 6.3. V případě, že osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně vyrozuměna. 6.4. V případě, že Společnost nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace. 6.5. V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje Zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), Zprostředkovatel zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce. 7. Vyřízení reklamace/stížnosti 7.1. Společnost rozhodne o stížnosti nebo reklamaci jedním z následujících způsobů: a) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů způsobem, který Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinna reklamaci/stížnosti vyhovět v rozsahu požadovaném Zákazníkem a přiznat vše, čeho se Zákazník domáhá, nebo b) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů, avšak ne v celém rozsahu, který Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinna reklamaci/stížnosti z části uznat a z části zamítnout; Zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo 3/3 c) v případě, že na straně Společnosti nedošlo k žádnému porušení obecně závazných právních předpisů, které Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinen reklamaci/stížnost zamítnout jako neopodstatněnou. 7.2. Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Zákazníka nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace. IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 9.1. V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti investičních služeb, životního pojištění a spotřebitelského úvěru finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.

InfoTab
 
HC FIN SERVIS GROUP s. r. o.
IČ: 287 01470, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci
Registrace u ČNB: 095518 PA,
dle zákona č. 38/2004 Sb.
Kontakt:
HC FIN SERVIS GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 49
798 52 Konice
IČ: 287 01 470
Tel.: +420 775 775 704
E-mail: office@hcfinservis.cz
© 2011 Concept Design / Created by HENIX.NET